Wedstrijden
 
Koerskalender
 
Klassement
Belgisch kamp.
Nationale selectie
 
Kampioenschap
 
WK De Panne
 
  LAZEF, Selectie

BFLYC De nationale selectie

SELECTIEREGLEMENT voor Europese en Wereldkampioenschappen

Goedgekeurd door de BFLYC op 25/06/2006

Bedoeling:

Het is de bedoeling van dit reglement om de toegang te regelen tot de Belgische Ploeg voor de Europese en/of Wereldkampioenschappen in een zeilwagenklasse. Er wordt bepaald wat de minimale selectienorm is en hoe gekomen wordt tot een rangorde van de piloten. Deze rangorde bepaalt welke piloot voorrang heeft op een andere indien er meer piloten zijn dan plaatsen in de ploeg.

Selectieperiode:

De normale selectieperiode loopt van 1 juli van het jaar x-1  tot 30 juni van het jaar x van het kampioenschap dat in het najaar van x plaatsvindt.
Voor kampioenschappen die op een ander moment op het jaar plaatsvinden wordt de selectieperiode vooraf bepaald door de raad van bestuur van de Belgische Federatie der Land Yacht Clubs.

Toegangsregels:

Voorwaarden om in de ploeg voor een bepaalde klasse opgenomen te kunnen worden:

Nationaliteit:
Om in de selectie opgenomen te worden moet men lid zijn van een Belgische club aangesloten bij één van de vleugels (Lazef of ACVB). Men moet in het bezit zijn van een geldige koerslicentie in de selectieperiode én tijdens het EK of WK.
Buitenlanders kunnen ook deel uitmaken van de Belgische ploeg. Zij moeten zich aan dezelfde regels onderwerpen als de piloten van Belgische nationaliteit. Ze moeten zich schikken naar de FISLY-regels in dit verband.

Leeftijd:
Om in de ploeg opgenomen te kunnen worden moeten de piloten beantwoorden aan de leeftijden per klasse zoals voorzien in het FISLY-reglement.

De minimale toegangsnorm:
Om deel uit te maken van de ploeg in een bepaalde klasse moet de piloot minstens aan 15 manches in binnen- of buitenland deelgenomen hebben, dit is gezeild hebben en geklasseerd zijn, in de selectieperiode waarvan de helft in de klasse waarin hij wil deelnemen op het EK of WK.

Bepaling van de selectierangorde:

De puntentelling gebeurt op basis van alle manches van alle wedstrijden op de wedstrijdkalender van de BFLYC.

Puntentoewijzing:
De eerste van de manche krijgt 0 punten, de tweede 2 punten, de derde 3 punten, de n-de krijgt n punten.
De piloot moet minstens éénmaal over de aankomst en/of pointagelijn gepasseerd zijn.
Wie startte doch niet éénmaal over de aankomst/pointagelijn kwam krijgt als puntenaantal hetzelfde als het aantal ingeschreven piloten voor de wedstrijddag. Buitenlandse piloten worden in de telling meegeteld. Hun punten worden niet doorgegeven aan de eerstvolgende Belgische deelnemer.

Afwezigheid:
Piloten die niet aanwezig of niet gestart zijn op een manche krijgen bij de puntentelling 100 punten per gezeilde manche.

Klassering:
Het totaal van de punten op de helft van de gezeilde manches in de selectieperiode. Indien niet deelbaar wordt 1 manche bijgeteld. De piloot met minst punten staat bovenaan de lijst. Met gezeilde manches worden niet de manches zonder wind en/of de geannuleerde manches geteld.

Strafpunten:
Deze worden apart bijgehouden.

Gelijk puntenaantal:
In dit geval wordt de FISLY-regel van de beste wedstrijd toegepast. Bij een gelijk puntenaantal worden piloten met strafpunten achter deze zonder strafpunten geplaatst.

Procedure voor de samenstelling van de ploeg:

Na de selectieperiode wordt vanwege de BFLYC een schrijven gericht aan alle piloten met een koerslicentie. Daarin wordt een verplichte datum van aanmelding bij de ploeg bepaald.
Na deze datum kunnen piloten die lager geklasseerd staan de vrijgekomen plaatsen innemen. Hierbij geldt opnieuw het aantal selectiepunten als criterium.
Indien een piloot-koersdirecteur dit wenst kan hij voor maximum 5 manches van de wedstrijden waarop hij koersdirecteur was het gemiddelde aantal punten krijgen van zijn 10 beste manches.
Piloten die gedurende de selectieperiode wedstrijden in het buitenland gereden hebben en/of deelgenomen hebben aan het EK of WK kunnen ook deze manches laten tellen voor het aantal van de minimumnorm. Ze moeten evenwel zelf het nodige bewijsmateriaal voorleggen bij hun aanvraag om in de ploeg opgenomen te worden.

Uitzonderingsregel met betrekking tot de minimale toegangsnorm:
Mits een geldige en door de Belgische Federatie aanvaarde reden kan een piloot, die in het verleden reeds geselecteerd was voor een bepaalde klasse en die niet aan de minimale toegangsnorm voldeed toch tot de ploeg toegelaten worden. Mogelijke redenen zijn: ziekte, problemen met examens of werk, bijzondere familiale omstandigheden, tijdelijk niet over een zeilwagen beschikken.
Indien bij toepassing van deze regel er meer kandidaten zijn dan beschikbare plaatsen dan is het aantal behaalde punten in de selectierangorde het belangrijkste criterium.

Bewijs van reden:
De Belgische Federatie kan eisen dat er een effectief bewijs voorgelegd wordt vooraleer deze uitzondering op de minimale toegangsnorm toe te staan. Het is in het belang van de piloot dat hij deze uitzondering aanvraagt vanaf het moment dat hij denkt er beroep te moeten op doen.

Beperking van de uitzonderingsregel:
Deze uitzonderingsregel kan maximum 4 opeenvolgende selectieperioden gelden.
Daarna moet de piloot de minimale toegangsnorm weer vervullen

Afmelding:
Wie zich geëngageerd heeft in  de ploeg en tot de vaststelling komt dat hij niet kan deelnemen moet dit zo vlug mogelijk geargumenteerd melden bij de secretaris van de BFLYC zodat de vrijgekomen plaats door een andere kan ingenomen worden.
Het niet respecteren van deze regel kan een schorsing voor de selectie van het volgende jaar voor gevolg hebben.

Beroep:
Tegen de beslissingen van de Belgische Federatie in verband met de samenstelling van de verschillende ploegen voor de verschillende klassen is geen beroep mogelijk.
De BFLYC heeft ten allen tijde het recht om dit reglement aan te passen voor een volgende selectieperiode.
De BFLYC kan piloten toelaten of weigeren tot de ploeg op voorwaarde dat dit niet ten koste is van de reglementair geselecteerde piloten en alleen in uitzonderlijke omstandigheden.

Goedgekeurd in de raad van bestuur van 25.06.2006

Puntentelling selectie wereldkampioenschap Klasse 8

Punten afhankelijk van aantal deelnemers:
  • met 20 en meer deelnemers: eerste 12, tweede 11, derde 10, . twaalfde en volgende 1 punt
  • vanaf 12 tot en met 19 deelnemers: eerste 8, tweede 7, derde 6, .. achtste en volgende 1 punt

Buitenlanders tellen mee.